Choose your language
and country
Bulgarian
Czech
Danish
German
Greek
English
Spanish
Estonian
French
Italian
Lithuanian
Latvian
Dutch
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
Slovenian
Swedish
Ukrainian

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky ( dalej len VOP ) UNITRAILER.SK z 26.02.2019

 

I.  Definície 

Použité termíny v VOP znamenajú:

1. Kupujúci – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka , ktorá nie je právnickou osobou , ktorej dodatočné predpisy priznávajú právnu spôsobilosť, ktorá vykonáva činnosti v rámci Internetového obchodu;

2. Spotrebiteľ – v súlade z art. 22[1] Občanského Zákonníka znamená fyzickú osobu ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

3. Občiansky  zákonník – zákon zo dňa 23 apríla 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) v znení neskorších predpisov;

4. Predpisy – tieto predpisy pre poskytovanie elektronických služieb v rámci internetového obchodu unitrailer.eu;

5.  Obchod internetový ( obchod)  – internetová služba ktorá je k dispozícii na  unitrailer.eu, prostredníctvom ktorej si zákazník môže vytvárať hlavne objednávky;

6.  Tovar – výrobky prezentované v Internetovom obchode;

7. Kúpna zmluva – zmluva o predaji tovaru v zmysle Občanského Zákonníka , uzavretá medzi UNITRAILER SP. Z O.O. a Zákazníkom, uzavretá s využitím internetových stránok obchodu;

8.  Zákon o právach spotrebiteľa  – zákon zo dňa 30 mája 2014 r. o právach spotrebiteľa  (Zbierka zákonov 2014 r. článok 827);

9.  Zákon o poskytovaní elektronických služieb – zákon zo dňa 18 júla 2002 r.  zákon o poskytovaní elektronických služieb  (Zbierka zakonov číslo 144, bod. 1204 v znení neskorších predpisov.);

10.  Objednávka – prehlásenie Zákazníka , priamo zamerané do uzavretia Kúpnej zmluvy , s uvedením hlavne čísla a počtu kusov Tovaru.

 

II.  Všeobecné ustanovenia 

2.1. Tieto predpisy definujú pravidlá  používania internetového obchodu, ktorý je k dispozícii na adrese : unitrailer.eu.

2.2.  Tieto predpisy sú predpismi, ktoré sú uvedené v článku. 8 Zákona o poskytovaní elektronických služieb.

2.3.  Internetový obchod , umiestnený  pod adresem: unitrailer.eu, prevádzkovaný je cez Unitrailer sp. z o.o. ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin, Poland KRS 0000624998, NIP/ DIČ SK4120287831,

2.4.  Tieto predpisy regulujú najmä  [podľa dostupných možností ]:

a)  pravidla pre registráciu a používanie účtu ako súčasť internetového obchodu;

b)  podmienky a pravidlá pre elektronickú rezerváciu výrobkov v rámci internetového obchodu;

c)  tvorenie elektronickou formou Objednávok v rámci internetového obchodu;

d)  podmienky a pravidlá Kúpnej zmluvy z využitím služieb poskytovaných v rámci internetového obchodu.

2.5. Používanie internetového obchodu je možné pod podmienkou, že IT systém zákazníka spĺňa následné  uvedené minimálne technické požiadavky : IE verzia 7 alebo novšia, FireFox verzia 3 alebo novšia, Opera verzia 9 alebo novšia, Chrome verzia 10 alebo novšia, Safari z  najnovšími zainstalovanými verziami JAVA i FLASH, na obrazovkách s vodorovným rozlíšením nad 1024 px.

2.6. Aby mohol Zákazník vyuzivat internetovy obchod musí mať prístup k počítaču alebo terminalovemu zariadeniu s pripojením  do Internetu.

2.7. V súlade s platnými právnymi zákonmi  firma UNITRAILER sp. z o.o. si vyhradzuje právo  obmedziť poskytovanie služieb prostredníctvom osobám, ktoré ukončili vek 18 rokov. V takomto prípade budú potenciálny Zákazníci o uvedenej skutočnosti informovaní.

2.8.  Zákazníci môžu získať prístup k týmto predpisom  kedykoľvek prostredníctvom odkazu umiestneného na hlavnej stránke servisu  unitrailer.eu, ako aj si ho stiahnuť a vytlačiť.

 

III. Pravidlá používania Internetového obchodu 

3.1. Podmienkou na začatie používania Internetového obchodu je registrácia v ňom.

3.2. Registrácia prebieha po vyplnení a akceptovaní Registračného formulára, ktory sa nachádza na príslušnej stránke Internetového obchodu.

3.3. Podmienkou registrácie je súhlas s obsahom VOP ako aj podanie osobných údajov označených ako povinné.

3.4. UNITRAILER sp. z o.o. môže pozbaviť Zákazníka práva používať Internetový obchod, obmedziť  jeho prístup do všetkých alebo niektorých častí Internetového obchodu s okamžitou platnosťou , v prípade kedy Zákazník porusuje pravidlá VOP, hlavne ak Zákazník:

a) podal údaje nepravdivé , neúplné, nepresné alebo neaktuálne, ktoré uvádzajú do omylu alebo narušuju práva osôb tretích,

b)  dopustil sa prostredníctvom Internetového obchodu narušeniu osobných práv osôb tretích, hlavne osobných práv innych Zákazníkov Internetového obchodu,

c)  dopustil sa chovania , ktoré zostalo uznané cez UNITRAILER sp. z o.o.. za chovanie ktore nie je v súlade s platnými právnymi predpismi  alebo všeobecnými zásadami používania Internetu alebo škodí dobrému  menu  UNITRAILER sp. z o.o..

3.5.  Osoba, ktorá bola pozbavená práva používania Internetového obchodu nemôže dokonať  opätovnej registrácii bez predchádzajúceho suhlasu UNITRAILER sp. z o.o..

3.6. Za účelom zabezpečenia prenosu správ a údajov v súvislosti z poskytovanými službami  v rámci stránok  , Internetový obchod príjme všetky technické a organizačné prostriedky  zodpovedné k  stupniu ohrozenia bezpečenstva poskytovaných služieb, hlavne prostriedky  ktoré slúžia k zabráneniu  odzískavania a zmeny ,cez osoby neupravnené ,osobných údajov posielanych v Internete.

3.7.Zákazník je povinný hlavne:

a) neposielať a neposkytovať správy  ktoré zakazuje právo, napr. ktoré propagujú násilie ,hanbia a porušujú  osobne práva osôb tretích,

b) využívať Internetový obchod spôsobom , ktorý neprekáža v jeho fungování , hlavne cez užívanie prislusnych programov a zariadení,

c)  neposielať a neumiestňovať v rámci Internetového obchodu neobjednanej obchodnej informácii (spam),

d)  využívať Internetový obchod spôsobom nevhodným pre iných zakaznikov alebo UNITRAILER sp. z o.o.,

e) používat akýkoľvek obsah uverejnený v rámci Internetového obchodu len pre svoju vlastnú potrebu,

f)  využívať Internetový obchod v súlade s platnými zákonmi na území Poľskej republiky, VOP a taktiež zo všeobecnýmivy zásadami využívania Internetu.

 

IV.  Postup pri uzatváraní Kúpnej zmluvy 

4.1.  Informácie o  tovare uvedené na stránkách Internetového obchodu, hlavne ich technické a úžitkové opisy a ceny, predstavujú pozvánku k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, v zmysle článku 1. odst . 71 Občianského Zákonníka.

4.2.  S cieľom uzavretia Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu treba vojsť na internetovú stránku  unitrailer.sk, vybrať si tovar a vykonať ďalšie činnosti podla zobrazujúcich sa pokynov a rád na uvedenej stránke.

4.3. Vyber objednaného tovaru cez Zákazníka sa uskutoční cez dodanie ho do košíka.

4.4. V priebehu vytvárania objednávky – až do momentu stlačenia tlačidla „objednávam a platím ” – Zákazník ma možnosť upraviť podané údaje ako aj žiadaný tovar.  . V takom prípade riaďte sa informáciami ktoré sa zobrazujú    na internetovej stránke .

4.5. Po podaní všetkých potrebných údajov Zákazníka využívajúceho  Internetový obchod , zobrazí sa súhrn  objednávky .Bude on obsahovať informácie:

a) predmet objednávky,

b) jednotková a celková cena objednaných tovarov alebo služieb , v tom aj cena za dopravu alebo dodatkové náklady  ( ak vystupujú),

c) zvolený spôsob platby,

d) vybraný spôsob doručenia,

e) dodacia lehota,

4.6. Aby ste mohli úspešne poslať objednávku musíte prijat  obsah VOD ,  podať osobné údaje ktoré sú povinné a stlačiť tlačidlo  „objednávám  a platím ”

4.7. Odoslanie objednávky cez Zakaznika je prehlásenim o zámere uzatvoriť Kúpnu zmluvu s  UNITRAILER sp. z o.o.. , v súlade s VOP.

4.8. Po zloženiu objednávky , Zákazník obdrží informačný  e-mail, obsahujúci potvrdenie o všetkých dôležitých údajoch objednávky. 

4.9. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú v okamžiku  kedy Zákazník obdrží e-mail, o ktorom sa hovori v bode 4.8 VOD.

5.0. Kúpna zmluva je uzavretá v poľskom jazyku, z obsahom zhodným s VOD.

5.1. Zákazníci môžu k týmto VOD získať prístup kedykoľvek prostredníctvom odkazu umiesteného na hlavnej stránke  unitrailer.sk , stiahnuť ho a vytlačiť.

5.2. Konsolidácia, zabezpečenie a prístup k údajom objednávky ako aj VOD  , prebieha prostredníctvom elektronickej pošty .

 5.3  Za uvedenie nesprávných údajov dodávateľovi nesie plnú zodpovednosť odberateľ. Zákazník je povinný pri  objednávke uviesť svoj status DPH v EU. Predávajúci si vyhradzuje právo vystavit faktúru na základe údajov uvedených zákazníkom pri  objednávke. Predávajúci je oprávnený u intrakomunitárneho dodania tovaru uplatnit 0% sazbu DPH, pokiaľ zákazník v okamžiku zloženia objednávky potvrdil aktívny status DPH v EU. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť opravu predajnej faktúry / zrušit predajnú fakturu, pokiaľ bola faktura vystavená na základe nesprávnych údajov poskytnutých zákazníkom v čase objednávky.

V. Doprava a lehota dodania

5.1.  Doprava objednaného tovaru je vykonávána prostredníctvom kurierskich firm DPD, GLS, Raben ,Schenker a Zasilkovna. Náklady na dopravu môžete skontrolovať : www.unitrailer.sk/doprava. Náklady sa ukážu taktiež pri zadaní objednávky .

5.2. Lehota dodania je od 1 do 14 pracovných dní , počítána odo dnia odoslania objednávky.

 

VI.  Ceny a spôsoby platby.

6.1. Ceny tovarov sú podávané v Euro a obsahujú všetky položky, v tom DPH 23%, clá ako aj všetky inne položky.

6.2. Zákazník ma možnosť zaplatiť:

a) bankovým prevodom na účet  PL52 1050 1953 1000 0090 3145 0209,SWIFT EURO: INGBPLPWXXX

b) platba v systéme: PayLane , paypal, Visa

 

VII.  Právo odstúpiť od zmluvy 

7.1 Zákazník ktorý je súčasne Spotrebiteľom má právo odstúpiť od zmluvy v termíne do 14 dní . Spotrebiteľ ma právo odstúpiť od tejto zmluvy v termíne 14 dní bez podania akéhokoľvek dôvodu . Termín odstúpenia od zmluvy končí po uplynutí 14 dní odo dnia kedy ste prevzali objednaný tovar Vy alebo osoba tretia, inna než kuriér, ktorú ste uviedli ako odberateľa . 

7.2 Aby využiť právo odstúpenia od zmluvy, musíte nas informovať na Unitrailer sp. z o.o. ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin, Polska , e- mail: unitrailer@unitrailer.eu o svojom rozhodnutí odstúpenia od tejto zmluvy záväzným prehlásením  (na príklad listom alebo e-mailom na vyššie uvedené adresy).

7.3 Aby dodržať termín odstúpenia od zmluvy, stačí aby ste poslali informáciu týkajúcu sa Vašeho práva odstúpenia od zmluvy pred uplynutím termínu odstúpenia od zmluvy. 

7.4 Účinky odstúpenia od zmluvy

V pripade odstúpenia tejto zmluvy  vraciame Vám všetky obdržane od Vás platby , v tom náklady spojené s dopravou tovaru (z výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vybraného cez Vás spôsobu doručenia iného než najlacnejší spôsob doručenia ponúkaného cez našu firmu),  najneskôr do 14 dni  odo dňa, v ktorom sme zostali informovaní o Vašom rozhodnutí využiť právo do  odstúpenia od zmluvy . Vrátenie platby sa uskutoční rovnakým spôsobom aký ste využili pri zaplatení objednávky jedine že ste súhlasili s iným riešením, v každom prípade neponosite  žiadne výdavky s tymto odstúpením od zmluvy . 

7.5 Môžeme úhradu za tovar z odstúpenia od zmluvy zadržať do momentu obdržania spomínaného tovaru alebo dôkazu jeho odoslania, záleží ktora udalosť nastúpila prvá.

7.6 Adresa na vrátenie tovaru:  Magazyn UNITRAILER, ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin, Polska. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar Predávajúcemu okamžite, najneskôr v termíne 14 dní odo dňa, v ktorým odstúpil od Kúpnej zmluvy. Na dodržanie termínu treba odoslať tovar na adresu  Predávajúcemu pred skončením tohoto termínu.

7.7 Tovar ktorý je predmetom zmluvy od ktorej ste odstúpili, musite vrátiť na vlastné náklady a riziko.

VIII. Reklamácia tovaru

8.1. UNITRAILER sp. z o.o ako Predávajúci je zodpovedný voči Zákazníkovi ktorý je súčasne Spotrebiteľom v súlade  so zák. 22[1] Občianskeho Zákonníka,na základe záruky za vady opísané v Občianskom Zákonníku, hlavne v zák. 556 a art. 556[1] - 556[3] i ďalších zák Občianskeho Zákonníka.

8.2. Reklamácie, vynikajúce z porušenia práv zaručených v Ústave alebo na základe týchto VOP, by mali byť poslané na adresu unitrailer@unitrailer.eu. UNITRAILER sp. z o.o sa zaväzujedo preskúmania każdej reklamácie v termine do 14 dní. Nevyjasnenie reklamácie v tomto termíne označuje túto Reklamáciu za opodstatnenu.

8.3. V prípade kedy UNITRAILER sp. z o.o nie je výrobcom tovaru, Výrobca je zodpovedný v rámci  záruky za predaný tovar podľa podmienok a času uvedených v záručnom liste . Ak záruční dokument poskytuje  takú možnosť, może Zákazník uplatniť svoje nároky v rámci záruky priamo v autorizovanom servise, ktorého adresa je uvedená v záručnom liste.

IX.Reklamácie týkajúce sa poskytovania služieb elektronickou cestou

9.1. UNITRAILER sp. z o.o podniká všetky možné kroki s cieľom zaistiť úplné a správne fungovanie obchodu, v takej miere , aká vyplýva z aktuálnych technických znalostí a sa zaväzuje odstrániť v primeranom čase, všetky nezrovnalosti nahlásené cez Zákazníkov .

9.2. Zákazník je povinný okamžite informovať UNITRAILER sp. z o.o o všetkých nezrovnalostiach  alebo prerušeniach  fungovania Internetového obchodu.

9.3. Nezrovnalosti súvisiace z fungovaním Obchodu, môžu byť nahlásené na adresu  Unitrailer sp. z o.o. ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin, Polska  alebo e-mailovo na adresu unitrailer@unitrailer.eu ako aj s pomocou Kontaktoveho formulára  .

9.4. V reklamácii Zákazník musí uviesť svoje meno a priezvisko, korespondenčnu adresu, druh a dátum nezrovnalosti v fungovaniu obchodu.

9.5. UNITRAILER sp. z o.o sa zaväzuje do preskúmania każdej reklamácie v termine do 14 dní. Nevyjasnenie reklamácie v tomto termíne označuje túto Reklamáciu za opodstatnenu.

 X. Riešenie sporov a záverečné ustanovenia

10.1.Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, może v pripade záujmu využiť mimosúdne prostriedky preskúmania Reklamácii alebo vymáhania nápravy. Spory tykajuce sa on-line nákupov môžu byť vyriešené prostredníctvom mediačnych riešení cez Krajských Inšpektorov Obchodnej Inšpekcie alebo polubovne cez Krajský Inšpektorát Obchodnej Inšpekcie. Spotrebiteľ może použiť aj iné spôsoby riešenia sporov mimosúdne napr. podať sťažnosť prostredníctvom platformy pre riešenie sporov on-line nákupov v EÚ -ODR,nachádzajúcej sa na adrese : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2.V prípade nezáujmu zo strany Spotrebiteľa,využiť spôsoby mimosúdneho  vyriešenia  sporu, bude riešenie prípadných sporov medzi  UNITRAILER sp. z o.o a Spotrebiteľom, predložené príslušným súdom v súlade  z ustanoveniami Občianskeho Zákonníka.

10.3.Riešenie prípadných sporov medzi UNITRAILER sp. z o.o a Zákazníkom, ktorý nie je zároveň Spotrebiteľom, bude podliehať súdu vzhľadom na adresu podnikania UNITRAILER sp. z o.o.

 

pixel