Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Unitrailer.sk

 

 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovia pravidlá pre zhromažďovanie, používanie, zdieľanie a ochranu osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na unitrailer.sk (ďalej len "E-shop Unitrailer.sk" alebo "Obchod").

Osobné údaje zákazníkov v obchode Unitrailer.sk sú zpracovávané v súlade s ustanoveniami obecného použitelného zákona, najmä s týmito ustanoveniami:

 1. Nariadenie Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo zpracovaním osobných údajov o volnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46 / ES nariadenie (General Protection data) (Úr. vest. L 2016.119.1) (ďalej len "GDPR");
 2. zákon zo dňa 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (zbierka zákonov z roku 2018, bod 1000);
 3. zákon zo dňa 18. júna 2002 o poskytovaniu elektronických služieb (jednotná verzia Dz.U.2017.1219 zo zmenami);
 4. Zákon zo dňa 16. júna 2004. Telekomunikačné právo (vol., Dz.U. Dz.U.07.1907 zo zmenami).

 

Správca údajov

Správcom osobných údajov o zákazníkoch v obchode Unitrailer.sk je Unitrailer Spółka z o.o. zo  sídlom v Lubline (adresa: Budowlana 30, 20-469 Lublin) zapísaná okresním súdom Lublin-Wschód v Lublinu zo sídlom Lublin VI Ekonomické oddelenie národného súdneho registru do registru podnikateľov registru národného súdu pod číslem 0000624998, daňové identifikačné číslo: 5213739921, REGON: 364800260 (dalej len "spoločnosť" alebo "We").

 

Kontaktujte administrátora

Vo veciach týkajúcich sa ochrany osobných údajov je možné kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu na adresu: odo@unitrailer.eu alebo prostredníctvom tradičnej pošty písomne : Unitrailer Sp. z o.o.; ul. Budowlana 30; 20-469 Lublin.

 

Spôsoby zhromažďovania údajov a rozsah zhromaždených údajov

Osobné údaje zhromažďujeme priamo od subjektov údajov, tj. Od našich klientov. Zákazníci služby Unitrailer.sk ukladajú alebo nechávajú svoje osobné údaje v rôznych fázach používania obchodu. Tie to dáta sú zhromažďované najmä:

 1. pri registrácii účtu užívateľa – obdržíme : meno, priezvisko (v prípade spoločnosti: názov spoločnosti, NIP (DIČ)), doručovaciu adresu, e-mailová adresa, telefónne číslo a prihlasovacie údaje, IP adresu počítača, z ktorého bola registrácia uskutočnená;
 2. pri objednávke v obchode bez predchádzajúcej registrácii účtu užívateľa obdržíme okrem iného: meno, priezvisko (v prípade spoločnosti: názov spoločnosti, NIP (DIČ), doručovaciu adresu, e-mailová adresa, telefónne číslo a druh objednaného tovaru, adresu IP počítača, z ktorého bola objednávka urobená;
 3. pri kontakte s naším obchodom prostredníctvom kontaktného dotazníka - obdržíme okrem iného, e-mailovou adresu a všetky osobné údaje v obsahu správy;

4.v priebehu kontaktu s naším obchodom prostredníctvom chatu - dostaneme meno a e-mailovou adresu a všetky osobné údaje poskytnuté v priebehu konverzácii;

 1. pri použití služby spiatočného volania - obdržíme, okrem iného, telefónne číslo, a všetky iné osobné údaje poskytnuté v priebehu rozhovoru;
 2. automaticky v priebehu návštevy webových stránok Unitrailer.sk - obdržíme predovšetkým informácie zhromaždené prostredníctvom súboru cookie, ktoré se týkajú napríklad používania služieb obchodu, najnavštevovanejších webových stránok v obchode, najviac vyhladávaného alebo zakúpeného tovaru.

Niekedy sú osobné údaje našich klientov poskytované tretím stranám. Stáva sa to v momente, kedy sa zákazník zaregistruje v obchode prostredníctvom možnosti prepojiť účet s iným webom. Výberom tejto možnosti zákazník súhlasí s tým, že tretia strana (administrátor Google+, Facebook alebo PayPal) nám poskytne niektoré údaje potrebné k vytvoreniu účtu.

 

Neprocesujeme tzv. citlivé osobné údaje, napríklad údaje o zdravotnom stave.

Dodržujeme pravidlá zhromažďovania a spracovania iba osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu, pre ktorý budú spracovávané. Pre plánovanie nových projektov a činností, ktoré vyžadujú spracovanie osobných údajov, urobíme dôkladnú analýzu toho, aké údaje potrebujeme k jej implementácie.

 

 

Ciele a právne základy pre spracovanie osobných údajov

Osobné údaje našich klientov spracovávame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre dosiahnutie účelu, pre ktoré bol zhromaždení. V následujúcej  tabuľke prezentujeme ciele a ich primerané právne základy spracovávania osobných údajov.

 

 

 

p.č.

Účel spracovávania osobných údajov

 Právny základ pre spracovávanie

1.

vedenie a údržba účtu v internetovom obchode

spracovávanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy (tj. zmluva o poskytovaniu služieb elektronickou cestou), v ktorej je subjekt údajov stranou

(Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

2.

 realizácia objednávok

spracovávanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy (tj. Kúpna zmluva), ku ktorej je subjekt údajov zmluvnou stranou (Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

3.

posúdenie sťažností

spracovávanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy (tj. Kúpna zmluva v rozsahu, v akom kupujúci realizuje svoje nároky vyplývajúce zo záruky za chyby tovaru), v ktorej je subjekt údajov stranou

 (Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

4.

vydávanie účtovných predpisov, vyhotovanie daňových a účtovných zmlúv, vedenie a archivácia daňovej a účtovnej dokumentácii

spracovávanie je nevyhnutné k plneniu zákonných povinností správcu a vyplývajúcich z daňových predpisov a účtovných predpisov

(Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

5.

možného určenia a vymáhania pohľadávok alebo obhajoby proti nim, vrátanie súdneho pojednávania a vymáhania pohľadávok

 spracovávanie je nevyhnutné pre účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu, tj. na adresu:

- ochrana a uplatňovanie našich práv,

(Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

6.

archivácia dát a dokumentov obsahujúcich osobné údaje pre účely preukázania dôkazov

spracovávanie je nevyhnutné pro účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu, tj. na adresu:           

- bezpečnost informácií, vrátane v prípade legálnych potrieb preukázania skutočnosti,

 (Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

7.

umožniť zákazníkom publikovať názory na produkty ponúkané v obchode

spracovávanie je nevyhnutné pro účely (tj. zmluvy o poskytovaniu služieb elektronickou cestou), kde je subjekt údajov stranou

(Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR) (Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

8.

monitorovanie aktivity zákazníka na webových stránkách E-shopu a robenie analýz a štatistík zákaznických preferencií

spracovávanie je nevyhnutné pro účely vyplývajúce z oprávneneho záujmu správcu, tj. na adresu:

- zlepšenie prevádzky Obchodu;

- zlepšenie funkčnosti poskytovaných služieb;

- výber produktov a služieb pre potreby zákazníkov;

- optimalizácia procesu zákaznického servisu.

(Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

9.

odpovede na dotazy alebo oznámenie poslané prostredníctvom kontaktného dotazníka alebo pripomienok a archivácie obsahu takejto korešpondencie

pri spracovávaniu kontaktu je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy (tj. zmluvy o poskytovaniu elektronických služieb), którym je subjekt údajov stranou (Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

po dokončeniu kontaktu je spracovanie nevyhnutné pre účely vyplývajuce z právne odôvodnených záujmov správcu, a teda:

- archivovanie korešpondencie za účelom znázornenie jeho priebehu v budúcnosti

 (Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

10.

telefonický kontakt s klientom

pri spracovávaní kontaktu sa spracovanie vedie na základe súhlasu subjektu údajov

(Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

po uskutočnení kontaktu je spracovanie nevyhnutné pre účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu, a teda aj

- archivácia záznamu konverzácie s cieľom ukázat jej priebeh v budúcnosti

 (Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

11.

posielanie newslettera obsahujúceho marketingový obsah alebo obchodné informácie

spracovanie je prevedené na základe súhlasu subjektu údajov

 (Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

12.

robenie priameho marketingu vlastných výrobkov a služieb, vrátane:

1) zobrazenie marketingového      obsahu, ktorý nie je prispôsobený preferenciam zákazníka (kontextová reklama);

2) zobrazenie marketingového      obsahu odpovedajúcemu záujmom zákazníka (behaviorální reklama), ktorému predchádza automatizované spracovanie dát, vrátane profilovania;

3) organizovanie propagačných kampaní;

4) vykonávanie iných typov činností súvisiacich s priamym predajom tovaru a služieb .

Spracovanie je nevyhnutné pre účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu, tj. na adresu:

- realizácia marketingových aktivít;

- prispôsobenie ponuky zákazníkom;

 (Čl. 6 odst. 1 písm.f) GDPR)

 

 

Příjemce údajů

Prístup k osobným údajom našich zákazníkov majú predovšetkým naši autorizovaní zamestnanci.

Okrem toho poskytujeme v presne vymedzenom rozsahu osobné údaje našich klientov subjektom, s ktorými spolupracujeme pri realizácii za  účelom spracovávania dát. Predovšetkým sú to  subjekty, ktoré nás podporujú pri tvorbe objednávek a pri poskytovaniu elektronických služieb, ale tiež pri poskytováni služieb nevyhnutných pre plnenie našich právnych záväzkov alebo našimi oprávnenými záujmami. Kategórie príjemcov osobných údajov našich klientov preto bude zahrnovat:

 

spoločnost, ktorá nám pomáhá pri správe a servisu internetového obchodu - IAI S.A. so sídlom ve  Štetíne (adresa: Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin) - dodávateľ softwaru IdoSell Shop, na ktorom je náš obchod založený,

poskytovateľom údržby IT infraštruktúry, servisu softwaru a hardwaru,

subjekty, ktoré vlastnia aplikáciu používanú na webových stránkách Obchodu, aby našim klientom poskytly ďalšie funkcie (napr. Aplikácia pre komunikáciu),

poskytovateľa kuriérných a dopravných služieb,

spoločnosti sprostredkujúce platby za objednané výrobky,

banky, s ktorými spolupracujeme, umožňujúce našim klientom nakupovať tovar na splátky,

subjekty poskytujúce úverové a /alebo poisťovacie služby;

poskytovatelia hostingu,

spoločnost, ktorá pre nás poskytuje účtovné  služby,

právne kancelárie, ktoré s nami spolupracujú,

subjekty vykonávajúce poradenské alebo auditorské služby v našom zastúpení,

marketingové agentúry.

 

 

Podpisujeme zmluvy o poverení spracovania osobných údajov so všetkými subjektmi, ktorým poskytujeme osobné údaje k plneniu objednaných služieb. V týchto zmluvách striktne definujeme účel a rozsah spracovania osobnych údajov našich klientov. Vyvíjíme také veškeré úsilí, abychom zajistili, že tyto subjekty zajistí odpovídající bezpečnostní opatření a řádnou ochranu osobních údajů našich klientů

Nepredáváme údaje o zákazníkoch ako aj nevymiename je s inými subjektami za účelom marketingu.

 

Unitrailer e-shop je účastníkom následujících programov:

Overené zákazníkmi : Heureka Shopping s.r.o.

 

Informácie o zámere predať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií

Osobné údaje našich klientov budú prevedené mimo Evropský Hospodárský Priestor do spoločnosti Google LLC a tawk.to inc. na základe príslušných právnych záruk, ktoré sú štandardné zmluvné doložky na ochranu osobnych údajov schválenými Evropskou komisiou.

 

Osobné údaje našich klientov budú spracovávané iba po dobu nevyhnutnú k dosiahnutiu účelu, pre ktorý boli zhromaždení.

P.č.

Účel spracovávania osobných údajov

 Doba ukladania údajov

1.

vedenie a údržba účtu v e-shopu

po dobu vedenia účtu až do likvidácie

2.

realizácia objednávok

po dobu trvania zmluvy

3.

preskúmanie sťažností

až do skončenia sťažnosti

4.

vydávanie účtovných dokladov, vyhotovovanie daňových a účtovných zmlúv, vedenie a archivácia daňovej a účtovnej dokumentácii

po dobu päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom uplynula lehota pre zaplatenie dane, alebo ďalší, pokiaľ to vyžaduje zákon

5.

akékoľvek rozhodnutie a vyšetrovanie nárokov alebo obrana proti nim

po dobu potrebnú k ochrane našich práv

6.

archivácia údajov a dokumentov obsahujúcich osobné údaje pre účely preukazovania dôkazov

pre lehoty pre omedzenie potenciálnich nárokov, ktoré sú uvedené v právnych predpisoch

7.

umožňujúce zákazníkom vydávať hodnotenia o ponúkanom tovare v obchode

pokiaľ nepredložíte žiadosť o zmazaniu hodnotenia, ktorý bude uvažovaní za ukončenie zmluvy o poskytovaniu elektronických služieb

8.

robenie analýz a štatistík činností a preferencií Zákazníkov

pokiaľ neexistuje dôležitá námietka

9.

odpoveď na dotazy smerujúce prostredníctvom kontaktného formulára alebo chatu a archivácia obsahu korešpondencie

 

10.

telefonický kontakt s Zákazníkom

pokial neodvoláte svoj súhlas s telefonickým kontaktem

11.

posielanie newsletteru obsahujúceho marketingový obsah a / alebo obchodné informácie

pokiaľ nebude k tomuto účelu stiahnutý súhlas so spracovávanim dát

12.

robenie priameho predaje vlastných výrobkov a služieb, k nemu patrí:

1) kontextová reklama,

2) behaviorálna reklama,

3) prevádzkovať akúkoľvek inú činnosť spojenú s možnosťou priameho predaja tovaru a služieb.

pokiaľ neexistuje platná námietka proti spracovavaniu údajov pre marketingové účely

 

Okrem toho, k zodpovednosti, tz. K preukazaniu zhody s predpismi, pokiaľ ide o spracovávanie  osobných údajov, ktoré ukladajú údaje pre obdobie, v ňom je obchod povinný uchovávat dáta alebo dokumenty, ktoré ich obsahujú dokumentovat splnenie zákonných požiadaviek, a umožnit plnenie ich verejných orgánov.

S koncom doby uchovávania osobných údajov budú vymazané alebo anonymné.

 

 

 

Zákaznické práva

V súlade s ustanoveniami GDPR dodržujeme všetky práva subjektov údajov. Každý zákazník našeho obchodu má právo:

Prístup k požiadavkám na ich osobné údaje - to znamená, že právo skontrolovať, aké údaje sú spracovávané v obchode, právo na získanie kopií z nich, ako aj  právo na získánie informácií, mimo iné na aké účely a na akom právnom základe sú údaje zpracovávané, komu sú zdieľané a kedy budú vymazané;

žiadosť o prístup k vašim osobním údajom - to znamená právo skontrolovať, aké údaje spracováva Obchod, právo získať kópiu, rovnako ako právo získať informácie, vrátane na aké účely a na akom právnom základe sú údaje zpracovávané, komu sú zdieľané a kedy budou vymazané;

Žiadosti o opravu osobných údajov, pokiaľ sú údaje nesprávné, a data požiadavky je dokončená, sú údaje neúplné;

žiadosti o vymazanie osobných údajov, pokiaľ je táto okolnosť odôvodňuje túto požiadavku uvedenú v zákone (tj v § 17 GDPR..);

požiadavku na omedzenie spracovania osobných údajov, ako je stanovené zákonom (tj článok 18 GDPR..);

Prenos dát - to znamená právo obdržať od nás štruktúrovaný, bežne používaný strojove čitelný formát (napr. txt, doc, rtf., xls., odt., pdf., jpeg., xml.) formy osobných údajov dodávané zákazníkom a právo prenášať dáta do iného správcu alebo požadovať, aby osobné údaje, ktoré nám boli doručené do iného regulátoru, pokiaľ je to technicky možné.

 

 

Každý zákazník má právo kedykoľvek podať námietky proti spracovávaniu osobních údajov, ktoré môžu byť:

námietka kvôli zvláštnej situácii klienta, tz. Kedy je spracovávanie údajov založené na našom oprávnenom záujmu alebo pre štatistické účely, a opozícia je odôvodnena zvláštnou situáciou, ktorá spôsobuje, že dalšie spracovávanie dát ohrozuje súkromie klienta, alebo

pozícia v oblasti marketingu - takže pokiaľ sú osobné údaje spracovávané pre účely priameho marketingu, sú pre tento účel profilované.

 

Pokiaľ je spracovávanie osobnych údajov založené na súhlase, majú zákazníci Obchodu právo kedykoľvek odvolať tento súhlas. To však neovplyvní zákonnost spracovávania, ktorá bola urobená na základe súhlasu pred jeho stiahnutí.

Zrušenie súhlasu s prevodom newsletteru môžete previesť kliknutím na príslušný odkaz v obsahu newslettera alebo zaslaním e-mailu odo@unitrailer.eu

 

Možno použiť práva uvedená vyššie, mimo iné, Zavolajte nám na telefónne číslo: +421 233 329 500 alebo pošlite žiadosť na e-mailovú adresu: odo@unitrailer.eu alebo poštou na adresu: Unitrailer Sp. z o.o .; ul. Budowlana 30; 20-469 Lublin. Taká žiadosť by mala obsahovať údaje, ktoré nám umožnia jednoznačnú identifikáciu žiadateľa a dokončenie žiadosti podľa požiadavky.

 

Každý zákazník obchodu má tiež právo podat sťažnosť dozornému orgánu - predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa ), pokiaľ sa domnieva, že spracovávanie osobných údajov porušuje jeho práva.

 

 

Dobrovolné poskytovanie údajov, súhlas so spracovávaním

Poskytovanie osobných údajov nie je povinné, ale je podmienkou k uzavretiu zmluvy. Bez podania osobnych údajov nebude môcť založit účet v našom obchode, miesto objednávky na tovar, alebo se prihlásit k odberu newslettera. Niekedy však zákon vyžaduje, aby sme poskytli určité osobné údaje, napríklad z účtovných alebo daňových dôvodov.

 

Automatické spracovávanie dát, vrátane profilovania

Informácie o našich zákazníkoch a ich chovanie, ktoré zhromažďujeme pri používání Obchodu, môžu byť spracovávané automaticky (a to i formou profilovania), nič menej  nebude to mať pre našich klientov žiadne právne účinky ani  to podstatne neovplyvňuje ich situáciu.

Profilovanie spočívá v zhromažďovaniu údajov, ako aj ich posudzovania a vyhodnocovania (tiež automatickým spôsobom) za účelom vytvorenia profilov zákazníkov, vrátane analýz a prognóz osobných preferencií a záujmov našich klientov. Účelom profilovania je:

lepšie prispôsobenie ponuky našeho obchodu požiadavkom konkrétneho zákazníka,

 prispôsobenie prezentovaného marketingového obsahu záujmom konkrétneho zákazníka - napr. zobrazovanie návrhov na podobných webových stránkách alebo produktov zakúpených inými klientami na internetových stránkách obchodu,

robíme štatistické analýzy našich vnútorných potrieb,

zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti služieb poskytovaných v našom obchode.

 

Zhromažďujeme tiež informácie o používaniu obchodu na základe tzv protokoly prístupu založené na adresách IP užívateľov. Údaje zhromáždené tímto spôsobom neobsahujú totožnosť užívateľov, ale na ich základe môžeme analyzovať efektivitu obchodu, jeho bezpečnosť, diagnostikovať možné problémy v oblasti porušovaniu osobných údajov a nájsť  riešenie. Tieto údaje sú pre nás také štatistiky o návštěvníkovi našeho skladu (napr. Informace o regionu), ktoré nám umožňujú prispôsobiť našu ponuku.

 

Ochrana údajov

Osobné údaje našich klientov zajisťujeme v súlade s pokynmi vyplývajúcimi z ustanoveniami GDPR. Aplikujeme vhodnú technické a organizačné opatrenia k zajisteniu riadnej bezpečnosti osobnych údajov a ich ochrane pred náhodným alebo úmyselným zničením alebo poškodením, náhodnou stratou, úpravou, sprístupnením neoprávneným osobám alebo odobratím neoprávnenou osobou. napríklad:

 

 1. Na stránkách našeho obchodu využíváme zabezpečených internetových pripojení zašifrované pomocou SSL certifikátu, ktorý má zajistit dôveryhodnosť dát odoslaných cez internet;
 2. Osobné údaje uložené na zabezpečených serveroch;
 3. zákazníci spoločnosti uchovávať osobné údaje ktoré môžu byť spracované len špeciálne určeným pracovníkom a len do takej miery, kedy je nutné, aby mohly plnit svoje úlohy doporučenia,
 4. vyvinula a implementovala príslušná dáta bezpečnostnú politiku, ktorý definuje príslušný postup pre spracovávaní dát;
 5. osoby, ktorych služby využíváme pri spracovávaní osobnych údajov našich zákazníkov vždy podpísať príslušnú zmluvu o spracovávaní osobnych údajov, ktoré presne definují prípustný účel, rozsah a spôsob spracovávaní,
 6. Snažíme sa zajistit, aby subjekty poverené spracovávaním osobných údajov zaručili, že budú použité zodpovedné bezpečnostné Opatrenia osobných údajov.

 

Súbory Cookies

Na spracovávaní a zbieraní dát využíváme cookies na našich webových stránkách. Súbory cookie sa používajú k zlepšeniu funkčnosti poskytovaných služieb za účelom zlepšenia ponuky Obchod a jeho prispôsobenia individuálním potrebám každého klienta, ako aj  pre reklamné a štatistické účely. Tieto údaje neumožňujú jasnú identifikáciu osoby.

Podrobné informacie o používaniu súborov cookie sú zapísané v Zásadách Cookies.

 

Záverečná ustanovenia

Vyhradzujeme si právo robiť zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov. Take to zmeny môžu byť nevyhnutné, napr. v prípade zmien v právnych predpisoch, nových pokynov orgánov nadzoru, zmeny  v technologiích, s nimi zpracovávame osobné údaje, rovnako ako zmeny metód, účelov alebo dôvodov zpracovávani osobnych údajov. Budeme zakaždým informovať svojich klientov o zavedených zmenách.

 

pixel